number=0  number=1  number=2  number=3  number=4  number=5

مدت زمان پیشنهادی

۶ ساعت

ساعت دسترسی

امروز سه شنبه ۲۴ ساعته

مسیر یابی

نویسنده: آسرو
امتیاز ۰ از ۳۶ بازدید
بروز شده در: ۲۰۲۰-۰۸-۰۶

پارک جنگلی سراوان درنزدیکی شهرستان رشت قرار دارد و از امکاناتی همچون پارک بازی کودکان – کلبه‌های اقامتی و پارکینگ برخوردار می‌باشد. پارک جنگلی سراوان به مساحت 1487 هکتار با داشتن طبیعتی بسیار زیبا و چشمگیر در قسمت غربی جاده رشت به قزوین و در فاصله 17 کیلومتری از مرکز استان واقع گردیده که روزانه پذیرای میهمانان عزیز طبیعت دوستی می‌باشد که برای گذران اوقات فراغت خود به همراه خانواده به پارک عزیمت می‌نمایند. پارک جنگلی سراوان در سال 70با سطحی حدود 300هکتار از جنگل‌های سری سه سراوان مجزا و به عنوان پارک مطرح شد و درسال 78طرح و مدیریت و بهره وری پارک جنگلی سراوان براساس شرح خدمات تهیه طرح‌های پارکداری مصوب سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخیزداری کشور تدوین و تصویب گردید. پارک سراوان به لحاظ نزدیکی به مرکز استان ، نزدیکی به جاده سراسری که دسترسی آسان را برای علاقه مندان امکان پذیر می‌سازد و به دلیل بافت جنگلی از سایر پارک‌های جنگلی گیلان داری اهمیت بیشتری است. این پارک از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮔﯿﻼن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺎن ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر اﯾﻦ ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدر ﮔﯿﺎﻫﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﺮز،اﻧﺠﯿﻠﯽ، ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺖ، ﺑﯿﺪ،ﺑﯿﺪﻣﺸﮏ، آﻟﻮﭼﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ازﮔﯿﻞ ﺗﻮﺳﮑﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎﺻﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﯾﺴﺖ و ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اداره ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎء ﭘﺎرک ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ آن را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آن اداره ﮐﻞ آورده ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ به نوعی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻨﮕﻠﮑﺎری اﺳﺘﺎن اﺳﺖ بطوریکه ﺣﺪود 52 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺳﻮزﻧﯽ ﺑﺮﮔﺎن دﺳﺖ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻮده است. پوشش درختی پارک جنگلی سراوان به دو بخش جنگل طبیعی و جنگل دست کاشت تقسیم می‌شود که بخش طبیعی آن پایه‌های شاخه زاد و دانه زاد بلوط ، ممرز و انجیلی بهمراه گونه‌های توسکا و اوجا را شامل می‌شود و در قسمت جنگل کاری بیشتر گونه کاج تدا و کاج سیلوستریس و سرونقره ای و زربین دیده می‌شود . از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی و ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص داﺧﻞ ﭘﺎرک ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ را در ﭘﯽ دارﻧﺪ، وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود و ﺳﯿﺎﻫﺮود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ از دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺘﻬﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﻗﺎول، ﮐﺒﮏ، دارﮐﻮب، ﺟﻐﺪ ﺟﻨﮕﻠﯽ، ﺧﺮﮔﻮش، راﺳﻮ و... و ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ارزش ﻓﺮاوان ﺗﺎرﯾﺨﯽ ‹‹ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻻت ›› ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺷﺎه ﻋﺒﺎس، در ﻣﺤﺪوده 10 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺳﺮاوان ﺑﻘﻌﻪ ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ از ﭘﺮﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﯾﻦ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﯿﺰ از 17 روﺳﺘﺎی ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح، 8 روﺳﺘﺎ دارای اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻠﻪ ﻣﺮدی و اﺳﺐ ﺳﻮاری و دﯾﮕﺮ ﺳﻨﺘﻬﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮاوان اﺳﺖ. پارک سراوان علاوه بر جاذبه‌های خاص طبیعی و استقرار گونه‌های متنوع درختی و درختچه ای، پرندگان و جانوران گوناگون و همینطور موقعیت قرارگیری و شکل زمین در نقاط مختلف آن که در بردارنده چشم اندازهای متفاوتی میباشد، یکی از قطب‌های گردشگری شهرستان رشت به شمار میرود و با دارا بودن یک سری امکانات رفاهی از جمله آلاچیق، میز و نیمکت، کباب پز، محوطه بازی برای کودکان، وسایل بازی کودکان، سطل زباله، سرویس بهداشتی، سکوی نصب چادر و... محیطی مناسب جهت رفاه حال گردشگران ایجاد کرده است.

بهترین زمان برای سفر به پارک جنگلی سراوان

بهترین زمان برای بازدید از پارک جنگلی سراوان بهار و تابستان است، چرا که انبوهی از درختان در این فصل سراسر جنگل را فرا می گیرد و سرسبزی ویژه ای به آن می بخشد. اما در فصل پاییز بحق این جنگل نمایان گر پادشاه فصل هاست و برگ های رنگارنگ درختان در پاییز، پارک جنگلی سراوان را به مقصدی جذاب تبدیل می کند. اگر اهل سفرهای سخت و پر چالش هستید فصل زمستان با توجه به برف و بارانی که در این منطقه می بارد و شرایط سختی را داراست می توانید بروید اما اگر حرفه ای نیستید پیشنهاد نمی کنیم که بروید.

تفریحات موجود در پارک جنگلی سراوان

چشم اندازها های طبیعی با توجه به ویژگی هایی متنوعی که طبیعت جنگل های سراوان دارا هست شما با ورود به آن ها و قدم زدن در آن می تواند برایتان هیجان انگیزترین کار ممکن باشد. تماشای گونه های گیاهی کم نظیر و وجود رودخانه سفیدرود و سیاهرود در ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻗﯽ پارک، چشم اندازهای طبیعی بسیار زیبایی را در نقاط مختلف پارک به ویژه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰری آن خلق کرده است که می توانید از آنها لذت ببرید و غرق در تماشای آنها شوید. رودخانه ها و دریاچه سحر انگیز عمده علت تفاوت پارک جنگلی سراوان با دیگر پارک های جنگلی که در استان های شمالی کشور وجود دارد، دریاچه های مسحورکننده و خروشانی است که در این پارک قرار دارد. در بدو ورودتان به پارک جنگلی سراوان در سمت چپ جلوه هایی تماشایی از دریاچه این پارک به چشمتان خواهد خورد که در ابتدا همچون زمینی پوشیده از چمن به نظر می رسد. علاوه بر زیبایی که این دریاچه دارا هست قایق هایی هم در آن وجود دارد که می توانید با استفاده از آن ها در میان انبوهی از جنگل در میان دریاچه باشید و لحظات رمانتیکی را برای خودتان فراهم بیاورید. دیگر رودخانه ای که در پارک جنگلی سراوان وجود دارد خروشان نام دارد و برای تماشای آن باید بیشتر در امتداد پارک پیش بروید. صدای عبور آب بیشتر به گوشتان می رسد و شما را وسوسه می کند تا لحظه ای توقف نمایید و به تماشای گذر آب در رودخانه ای خروشان بنشینید. کنار رودخانه از شلوغ ترین قسمت های پارک سراوان است و افراد زیادی ترجیح می دهند در کنار آنها پیک نیکی برپا کرده و روز خوشی را برای خود بسازند. جاده ی تماشایی یکی دیگر از مواردی که می تواند بسیار برایتان جالب باشد رانندگی در جاده ی تماشایی پارک جنگل سراوان است. به قطع در فصل پاییز این جاده می تواند برایتان بسیار هیجان انگیز باشد و هر جایی که خسته شدید می توانید توقف کنید و لحظاتی را غرق در آرامش و زیبایی این طبیعت چشم نواز شوید. موزه میراث روستایی ایران در پارک جنگلی سراوان موزه ای تحت عنوان میراث روستایی وجود دارد که معماری یکصدساله ی آن سبب جذابیت ویژه ای برای این پارک جنگلی شده است. این موزه یکی از تماشایی ترین بخش های این پارک جنگلی است که در تمامی ایام سال توجه گردشگران زیادی را به سوی خود جلب می کند. عکاسی در جنگل در پارک جنگلی سراوان یکی از هیجان انگیزترین کارهایی که می توانید انجام عکاسی است که ما پیشنهاد می کنیم تا جایی که برایتان امکان دارد دوربین مناسبی همراه خودتان ببرید تا سوژه های دیدنی که مشاهده می کنید را در طول سفرتان از دست ندهید. پینت بال یک تفریح هیجان انگیزی که در این پارک فراهم آورده شده تا گردشگران بتوانند لحظات خوشی را برای خودشان فراهم بیاوند، پینت بال است. این مکان اولین زمین پینت بال جنگلی در شمال کشور است که حدود ۱۲۰۰ مترمربع مساحت دارد و برای شرکت در این تفریح حداقل باید ۱۰ سال داشته باشید. موتور چهارچرخ یکی دیگر از تفریحات هیجان انگیز در این پارک جنگلی، موتور چهارچرخ هایی است که می توانید با پرداخت ۱۵۰۰۰ تومان به مدت ۱۰ دقیقه از آن استفاده کنید.

و اما آدرس این مکان دیدنی:
استان گیلان، کیلومتر ۱۷ جاده رشت - تهران، سمت غرب جاده