در ﻣﯿﺎن ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی درمانی از ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﺳﺖ

وجود ۱۱۰ چشمه آبگرم معدنی با خاصیت درمانی فرصت بی نظیری برای توسعه صنعت گردشگری در سطح استان اردبیل ایجاد كرده است

 

 آب های گرم استان اردبیل كه منشاء آن آتشفشان خاموش سبلان است، بر اساس مطالعات علمی دارای خواص درمانی بی نظیری بوده و حتی استفاده سنتی از آنها نیز موجب تسكین درد و درمان بیماری های بسیاری مانند، بیماری های عضلانی و استخوانی، رماتیسم، قلب، اعصاب و روان، چشم، زردی و پوست از جمله امراضی است كه استفاده از آن به درمان و تسكین بدن می انجامد.

مجتمع آب درمانی سبلان، قره سو، چشمه گوز سویی، ژنرال، گاومیش گلی، رویال پارک ، پهنلو، بش باجیلار، ایرانیان، قهوه سویی، قینرجه، شابیل، موییل سویی، قوتور سویی ، نگین دودو، آخار باخار، آبدرمانی سردابه و ...از جمله آب درمانی های موجود در استان اردبیل بشمار می رود.

استان اردبیل به سبب داشتن این تعداد آبگرم معدنی به سرزمین چشمه های بهشتی معروف شده است